Otázka:
Jaká opatření může EU přijmout v případě nesrovnalostí ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě?
Martin Schröder
2019-05-26 01:06:59 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Existují zprávy občanů EU, kterým byla ve Spojeném království odepřena hlasovací práva během voleb do Evropského parlamentu ve Velké Británii 2019.

Předpokládám, že jsou způsoby, jak je nahlásit ve Velké Británii.

Ale co může v takovém případě udělat EU ? Může to např. donutit členský stát znovu zahájit volby?

Dva odpovědi:
Mark Johnson
2019-05-26 09:46:24 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Na základě Volebních postupů v níže uvedeném souboru PDF

  • Úpravy podléhající národním postupům
    • H: Ověření výsledků, ...

odpověď bude nic .

Krátký seznam seskupený podle zemí a metod ukazuje, jak by se to mělo dělat.

  • UK (jako jeden z mnoha): prostřednictvím soudů

Potvrzuje to souhrn otázek tagesschau.de o fungování evropských voleb

  • v Německu prostřednictvím Bundeswahlleiter

a text Bundeswahlleiter…

  • , že volby do Evropského parlamentu nejsou provedeno běžným postupem, ale vnitrostátními volebními zákony

Odkaz na pdf volebních postupů Evropského parlamentu

Bundeswahlleiter (v němčině)

DPenner1
2019-10-21 09:28:26 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Evropská komise může podat žalobu proti členskému státu u Soudního dvora, který je schopen vynést jakýkoli rozsudek, který považuje za vhodný (i když obecně nad rámec žádosti Komise).

Evropská komise role vymáhání

Jako výkonný orgán je jednou z rolí Evropské komise prosazování práva Unie. Z webových stránek Komise:

Komise je odpovědná za sledování, zda jsou právní předpisy EU uplatňovány správně a včas. V této roli je Komise označována jako „strážkyně smluv“.

Komise podnikne kroky, pokud některá země EU do stanoveného termínu směrnici plně nezačlení do svého vnitrostátního práva nebo neuplatňuje právo EU správně.

Pokud vnitrostátní orgány neprovedou právní předpisy EU, může Komise zahájit formální řízení o nesplnění povinnosti proti dané zemi.

I když je to pravda že správa voleb do EU je z velké části odpovědností každého členského státu, stále existují obavy týkající se práva EU. Pro tuto otázku je zvláště relevantní čl. 22 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví, že:

Aniž je dotčen článek 223 (1) a podle ustanovení přijatých k jeho provedení má každý občan Unie, který má bydliště v členském státě, jehož není státním příslušníkem, právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě Stát, ve kterém má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. [...]

Komise má tedy základ pro zahájení řízení o nesplnění povinnosti (alternativně existuje směrnice 93/109 / ES, která poskytuje další podrobnosti o hlasovacích právech a pravděpodobně poskytuje další základy pro řízení o nesplnění povinnosti).

Základ smlouvy pro řízení o nesplnění povinnosti

V případě, že členský stát porušuje právo EU, může Komise sledovat postup uvedený v SFEU článek 258:

Pokud se Komise domnívá, že členský stát pokud nesplní povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, vydá k věci odůvodněné stanovisko poté, co poskytne dotyčnému státu příležitost vyjádřit se.

Pokud dotyčný stát stanovisku v rámci po lhůtě stanovené Komisí, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

Poté prostřednictvím SFEU čl. 260 odst. 1 :

Pokud Soudní dvůr Evropské unie shledá, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, je tento stát povinen přijmout opatření nezbytná k dosažení souladu s rozsudkem Soudního dvora.

Neexistují žádná specifikovaná omezení toho, co by tento rozsudek mohl být, ale pravděpodobně by to spadalo do rozsahu toho, co Komise toto stanovisko bylo podle článku 258 1 . Pokud by členský stát nadále neplnil požadavky, článek 260 dále stanoví, že mohou být ukládány pokuty.

V případě nesrovnalostí při volbách

V méně závažných případech prohlášení o nesplnění povinnosti nebo je nejpravděpodobnější pokuta.

Představme si však extrémní případ, kdy jsou nesrovnalosti tak závažné, že výsledky voleb jsou v podstatě bezvýznamné. Opravdu nechápu, jak by výsledek přinejmenším nebyl zneplatněn. Lze tvrdit, že jelikož se volby neřídily pravidly EU, nejednalo se o platné volby do Evropského parlamentu.

Nechci však spekulovat dále, protože jde o zcela nezmapované území, a soud pravděpodobně bude muset využít několik zdrojů práva EU a provést několik nových výkladů smluv, aby takovou situaci vyřešilo.

Současný stav řízení ve Velké Británii

Pokud jde o konkrétní nesrovnalosti ve volbách ve Spojeném království, které vedly k této otázce, zveřejnila Komise minulý měsíc dopis, který obsahuje následující:

Některé ze zjištěných problémů se zdají byly opakováním problémů, které se objevily dříve během voleb v roce 2014, poté orgány Spojeného království informovaly Komisi o svém záměru napravit tuto situaci včas před evropskými volbami v roce 2019.

Komise písemně Orgány Spojeného království požádat o další informace a vysvětlení zjevného nedostatku opatření přijatých od roku 2014 k nápravě dříve zjištěných nedostatků.

Komise nebude váhat jednat ve své roli Strážce smluv, pokud by to bylo požadováno.

Je to asi tak vágní, jak by se dalo očekávat u politicky citlivého tématu, ale zní to, jako by Komise právě probíhala nebo zkoumala první odstavec článku le 258 výše citováno (i když dojde k brexitu, je to pravděpodobně diskutabilní).


  1. Nemám k tomu skvělý zdroj, kromě kontroly některých případů. To, a v takovém případě je žalobcem Komise, a soudy obvykle nepřekračují rámec toho, co žalobce požaduje.


Tyto otázky a odpovědi byly automaticky přeloženy z anglického jazyka.Původní obsah je k dispozici na webu stackexchange, za který děkujeme za licenci cc by-sa 4.0, pod kterou je distribuován.
Loading...